حواشی یک انتصاب

حواشی یک انتصاب

«حاشیه های انتصاب رئیس جدید با انتصاب جناب آقای دکتر جندقی به ریاست مرکزسلامت محیط و کار ، مواضع و اظهارنظرهای متفاوتی در حمایت یا مقابله با ایشان از سوی گروه های مختلف بهداشتی ارائه و منتشر شد.» عنوان یادداشتی است که «محمدرضا سقائیان فرد» در اختیار ایران مامن قرار داده و شرح آن را

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات