مساله سربازی از ایران تا آمریکا

مساله سربازی از ایران تا آمریکا

بسیاری از تحقیقات صورت گرفته نشان از آن دارد که عدم استقبال نسل جدید و نسل های بعدی به اشتغال در مجموعه های نظامی و امنیتی امری جهانی است و بیش از هر چیز با مختصات شخصیتی نسل های زد، آلفا، بتا، گاما و . . . ، در ارتباط است

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات