ماموریت فضایی برای انحراف سیارک‌ها از برخورد به زمین

ماموریت فضایی برای انحراف سیارک‌ها از برخورد به زمین

پیش‌بینی‌های دقیق برای اثربخشی مأموریت‌های انحراف هسته‌ای به شبیه‌سازی‌های پیچیده چندفیزیکی متکی ‌است و مدل‌های شبیه‌سازی آزمایشگاه آنها طیف گسترده‌ای از عوامل فیزیکی را پوشش می‌دهند که آنها را پیچیده و محاسباتی می‌کند.

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات