کابل و انفجارهایی که خون ده‌ها افغانستانی و آمریکایی را درهم‌آمیخت

کابل و انفجارهایی که خون ده‌ها افغانستانی و آمریکایی را درهم‌آمیخت

*اعضای دولت سیزدهم در اولین جلسه کابینه «عهدنامه مدیران دولت مردمی» را با رئوسی چون التزام عملی به ارزش‌های انقلاب، توجه به محرومان، فسادستیزی و قانونگرایی، شایسته‌سالاری و رفع موانع تولید امضا کردند.   *طی شبانه‌روز اخیر اکثر وزرای دولت سیزدهم با حضور در محل وزارتخانه‌ها، کلید آن را از اعضای دولت دوازدهم تحویل گرفتند.

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات