افزایش حقوق کارمند و بازنشسته، جوانان را از کف خیابان به خانه برمی‌گرداند؟  

افزایش حقوق کارمند و بازنشسته، جوانان را از کف خیابان به خانه برمی‌گرداند؟  

از جمله واکنش‌ها به ناآرامی‌های اخیر بیانیه مشترک پنج اقتصاددان (محمدمهدی بهکیش، حسن درگاهی، محمد طبیبیان، موسی غنی‌نژاد و مسعود نیلی) بود که در میانه مهرماه با تشریح مبانی اقتصادی اعتراضات، خواستار شنیده‌شدن صدای معترضان شدند.   در این بیانیه هشدار داده شده اعتراض چنانچه شنیده نشود به خشم تغییر وضعیت می‌دهد و خشم در

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات