تن آدمی شریف است به جان آدمیت؟

تن آدمی شریف است به جان آدمیت؟

ایران مامن : تن آدمی شریف است به جان آدمیت؟ راستش خیلی هم این طورها نیست. تجربه من از برخورد دیگران در رابطه با ظاهرم به دوره پیش از سی سالگی و پس از آن تقسیم شده است؛ یعنی زمانی که لاغر بودم و زمانی که اضافه وزن پیدا کردم . قبل از بیست سالگی 

مداد مشکی

نرخ ارز