ماهی‌گیری بانک‌ها از دریای کارت‌های اعتباری

ماهی‌گیری بانک‌ها از دریای کارت‌های اعتباری

زندگی دیجیتال با همه مزایا و راحتی که به دنبال آورده، باعث پرمشغلگی و به‌هم ریختگی زیست انسان‌ها شده است. این موضوع وقتی بیشتر مخل آسایش می‌شود که سیستم یکپارچه‌ای هم وجود نداشته باشد.   مردم ایران به هر بانکی مراجعه می‌کنند یک کارت بانکی به آنها داده می‌شود. همین اسباب زحمت بیشتر آنان را

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات