وقتی خیریه شر درست می‌کند

وقتی خیریه شر درست می‌کند

خیریه‌ها به عنوان تشکل‌های مردمی یا به عبارتی سازمان‌های مردم‌نهاد فعالیت پرفراز و فرودی را طی دهه‌ها در کشور ما داشته‌اند؛ فعالیتی که به رغم رفع نیازهای عمدتا معیشتی افراد و خانوارهای آسیب‌پذیر، چالش‌زا نیز بوده است.   طی سال‌های اخیر و جدا از برچسب‌های سیاسی که روی برخی از سمن‌ها خورده و حساسیت‌های حاکمیتی

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات