وقاحت سیاسیون و دلیل اصلی آن

وقاحت سیاسیون و دلیل اصلی آن

علت برخی اظهارات سیاسیون را می‌توان در یک کلمه ساده و عامیانه جست‌وجو کرد که به راحتی اوضاع آنان را توصیف کند: «شکم سیری»

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات