اشتراک وارونه میان متروپل و سانحه مزینو

اشتراک وارونه میان متروپل و سانحه مزینو

«ایستگاه مزینو» در کیلومتر ۵۰ محور طبس – یزد ساعت پنج و نیم روز چهارشنبه هجدهم خرداد شاهد حادثه بود و قطار مسافربری بر اثر برخورد با بیل مکانیکی از ریل خارج شد؛ این سانحه بر اساس اعلام اورژانس یزد تا نیمروز متاسفانه ۲۱ فوتی داشته است.   قطار مسافری مشهد به یزد، ۳۴۸ مسافر

مداد مشکی

نرخ ارز