حراج هنر با طعم حاشیه

حراج هنر با طعم حاشیه

«هنر معاصر ایران» عنوان شانزدهمین دوره حراج تهران بود که روز جمعه دهم تیرماه برگزار شد و ۷۸ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان فروش داشت. در این حراج، اثر «رضا درخشانی» با نام «شکار سیمرغ» با قیمت ۸ میلیارد تومان در بین آثار ارائه شده رکوردشکنی کرد.     به گزارش ایران مامن، حراج ۲

مداد مشکی

نرخ ارز