درباره ساتیاگراهای وطنی؛ جنبش بی‌خشونت از خانه راه می‌افتد یا خیابان؟
کوثر شیخ نجدی

درباره ساتیاگراهای وطنی؛ جنبش بی‌خشونت از خانه راه می‌افتد یا خیابان؟

حق‌خواهی بدون خشونت یا ساتیاگراها (پیگیری حقیقت) در دنیا بارها جواب خودش را پس داده است. به عنوان مثال گاندی با همین جنبش مدنی موفق شد سلطه بریتانیا بر هندوستان را محدود کند.‌ البته باید اضافه کرد ملت‌ها هرگز نمی‌توانند از نسخه یکدیگر برای اموری مانند توسعه یا مبارزه استفاده کنند و باید به فراخور

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات