سرزده‌بازی دولتی‌ها و کودک‌کشی آمریکا در کابل

سرزده‌بازی دولتی‌ها و کودک‌کشی آمریکا در کابل

برخی از اعضای کابینه سیزدهم امروز در میان مردم حاضر شدند. بعد از اتوبوس‌سواری وزیر امور خارجه در فرودگاه مهرآباد، رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی به راه‌آهن رفت و حجت عبدالملکی وزیر کار به صف مراجعان نسخه‌های تامین اجتماعی.   *وزیر ارشاد گفته با اقدامات ما، دوره ای مشعشع برای هنر و فرهنگ کشور

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات