«عملیات فریب»؛ جهان با این‌همه داده‌های دیجیتال چه می‌کند؟

«عملیات فریب»؛ جهان با این‌همه داده‌های دیجیتال چه می‌کند؟

در قرون‌وسطی زمانی که کاغذ نشانه ثروت شمرده می شد و کتاب در صومعه ها حبس شده بود؛ دانش بسیار ارزش داشت و ایجاد آن بسیار هزینه بر محسوب بود.   در حال حاضر ایجاد محتوا بسیار ارزان شده است. بر اساس برخی برآوردها میزان داده های ذخیره شده روی زمین هر دو سال یک‌بار

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات