جیب مردم؛ دقیق‌ترین دماسنج اقتصادی

جیب مردم؛ دقیق‌ترین دماسنج اقتصادی

دولت و رقبایش بیش از همیشه اصرار دارند که در رسانه‌هایشان با آمار و اعداد و تحلیل نظر مخاطبان را به خود جلب کنند؛ دولتی‌ها می‌گویند اوضاع بهتر شده و می‌شود و رقبا مدعی‌اند سیاست‌های دولت معیشت مردم را با فشارهایی بی‌سابقه روبرو کرده است.

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات