مهرجویی و عصاره‌ زیباییِ دردناک زیستِ انسان

مهرجویی و عصاره‌ زیباییِ دردناک زیستِ انسان

«داریوش مهرجویی» فلسفه می‌دانست و لذا سینمای متکی بر اندیشه‌‌های منحصر به فرد خودش را تولید کرد. از این رو است که «هنر» او عصاره‌ زیباییِ دردناک زیستِ انسان است. فیلم‌های مهرجویی، با سویه‌های مختلف اجتماعی- فلسفی ارزش چندبار دیدن را دارند.

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات