چشمِ خونین وطن

چشمِ خونین وطن

ایرانِ ما سخت‌ترین روزهای تاریخ چندهزار ساله‌اش را می‌گذراند؛ کشوری که هزاران زخم از تجاوز بیگانه بر پیکر دارد، گردش روزگار، دست طبیعت و جبرِ تاریخ فرزندان این مادر پیر را بسیار سینه دریده و ناسپاسی و زیاده‌خواهی و بی‌رحمی استبدادی چند هزار ساله بر پیشانی مام میهن روز به روز چین انداخته است.  

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات