مدافعان سلامت باید اعتصاب کنند تا صدایشان را بشنوید؟

مدافعان سلامت باید اعتصاب کنند تا صدایشان را بشنوید؟

آقایان مسئول نظام، ظلم و تبعیض به مدافعان سلامت تا کی؟ عیدقربان است، مدافعان سلامت را قربانی بی تدبیری و تبعیض نکنید.   یک سال و اندی از همه گیری ویروس و بیماری منحوس کرونا در سطح کشور می گذرد و مدافعان سلامت، این مجاهدان صف مبارزه با دشمن جانِ ملت خالصانه در صف مبارزه

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات