چهار راهکار مدافعان سلامت برای تحقق مطالباتشان

چهار راهکار مدافعان سلامت برای تحقق مطالباتشان

«نمایندگان مجلس! راهکارهای خروج از بن‌بست فوق العاده خاص  کادر سلامت را پیگیری کنید» عنوان مطلبی است که «محمدرضا سقائیان فرد» در اختیار ایران مامن قرار داده و متن آن را در ادامه می‌خوانیم:   آخرین نامه وزیر محترم بهداشت به هیأت رییسه مجلس مبنی بر بیان موانع برقراری فوق العاده خاص کادر سلامت حاوی

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات