آنچه رسانه‌ ها درباره مهاجران افغان به ما نمی‌ گویند

آنچه رسانه‌ ها درباره مهاجران افغان به ما نمی‌ گویند

حضور مهاجران افغانستانی و پیامدهای آن برای کشور ما بیشتر از منظر رسانه‌ها مورد توجه قرار گرفته و نگاه بسیاری از شهروندان ایرانی به این مساله نیز تحت تاثیر خبرها و نیز برداشت‌های پیرامونی در کنار دیده‌ها و شنیده‌های گذرا است.   مهاجرت و سکونت چند میلیون افغانستانی یکی از واقعیات مربوط به جامعه ایران

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات