مرد پیشگو و ترور ناصرالدین شاه

مرد پیشگو و ترور ناصرالدین شاه

ترور صاحبقران/ دوستعلی خان معیرالممالک( ۱۷ ذیقعده ۱۳۱۳ق) “دوستعلی خان معیرالممالک “داماد ناصرالدین شاه از خواص دربار بود. اطلاعات او دست اول و از درون حرمسرا و کاخ شاهی است. او به همین سبب گنجینه ای از عکسهای درباریان از جمله زنان شاه، را به یادگار گذاشت. گزارش معیرالممالک از دربار ناصرالدین شاه در کتاب

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات