کار، بیکاری و مساله آمار پشت پرده

کار، بیکاری و مساله آمار پشت پرده

جدا از مباحث فنی مربوط به آمار بیکاری و اشتغال، برخی به طور کلی دسترسی به آمار را مختص مدیران و تصمیم‌گیرندگان می‌دانند و نه عموم مردم

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات