زمین و زنان می‌لرزند اما این کجا و آن کجا؟

زمین و زنان می‌لرزند اما این کجا و آن کجا؟

ایران مامن : «زن‌لرزه» پدیده‌ای است که همیشه وجود دارد و هرگز متوقف نمی‌شود مثل زمین لرزه. طی هفته‌های اخیر بارها پایتخت و برخی دیگر از شهرهای کشور لرزیده و تن و بدن خیلی‌ها را هم به لرزه درآورده است. زمین تقریبا به‌شکل پیوسته می‌لرزد اما زمانی که شدت آن از مرز ۳ریشتر می‌گذرد محسوس

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات