دهه شصتی هنوز غُر می‌زند اما …

دهه شصتی هنوز غُر می‌زند اما …

شاید کلیپ اعتراض کودکان SMA به پلیس را دیده باشید. حس مشترک بیشتر ما همدلی همراه با تحسین و غرور بود. کودکی بیمار نشسته بر ویلچر اما پر از شور و شجاعت زندگی. به گمان من این چند ثانیه می‌تواند نمایی باشد از تفاوت بنیادین انسان دهه شصت با انسان همه‌ی دهه‌های دیگر.    

مداد مشکی

نرخ ارز