پایان ظرفیت بیمارستانی و سودجویی با هویج و آب مقطر

پایان ظرفیت بیمارستانی و سودجویی با هویج و آب مقطر

رئیس‌جمهوری در جلسه ستاد کرونا خواستار استفاده از همه ظرفیت بیمارستانی شده اما اخبار و تصاویری که از بستری بیماران روی زمین در شهرهای مختلف مثل قزوین، اهواز و مشهد منتشر شده، حاکی از اتمام ظرفیت بیمارستانی است.   رئیس بخش آی‌سی‌یو کرونا بیمارستان امام رضا مشهد اظهار داشته خوابیدن بیماران جلوی درب بیمارستان، نزدیک

مداد مشکی

نرخ ارز