با گشت ارشاد خانگی ژینا هنوز زنده بود

با گشت ارشاد خانگی ژینا هنوز زنده بود

ماجرای دردناک «مهسا امینی» دختر سقزی که هفته گذشته در سفر به تهران به دلیل نوع پوشش از سوی پلیس امنیت اخلاقی دستگیر و سپس در بیمارستان کسرا جان باخت، واکنش‌ها و تبعات بسیاری در پی داشت که بخشی از این پیامدها خود را در خیابان‌ها نشان داده و می‌دهد. این در حالی است که

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات