به بهشت باز می‌گردم که اعتدالی آنجا نیست!

به بهشت باز می‌گردم که اعتدالی آنجا نیست!

در میان جراید معروف و ترقی خواه، روزنامه فکاهی «بهلول» جای ویژه ای داشت. این روزنامه انتقادی و طنزآمیز از اوایل سال ۱۳۲۹ ه. ق در تهران به زیر چاپ می رفت که از نظر سیاسی طرفدار دمکراتها بود. مدیریت بهلول را ابتدا شیخ علی عراقی برعهده داشت.   بهلول را شاید بتوان تنها روزنامه‌ای

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات