تفریحات خانوارها به سمت رویاپردازی

تفریحات خانوارها به سمت رویاپردازی

نگاهی به سبد هزینه‌های خانوارها نشان می‌دهد مخارج مربوط به مسکن بخش اعظم درآمد ایرانی‌ها را می‌بلعد و این مخارج به خصوص در چهار سال اخیر بیشتر و بیشتر شده است.   فقط از شهریور۹۹ تا ۱۴۰۰، شاخص کرایه مسکن ۴۵.۷ درصد افزایش داشته است.   بر اساس آمارهای رسمی، از کل هزینه خانوارهای شهری

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات