دکتر ارانی که بود و چه کرد؟

دکتر ارانی که بود و چه کرد؟

تقی ارانی در اران از توابع تبریز در خانواده‌ی یک کارمند ساده وزارت دارایی به دنیا آمد. پس از انتقال پدرش ابوالفتح به تهران، تحصیلات ابتدایی را در ۱۲۹۳ش. در مدرسه شرف و دوره متوسطه را (۱۲۹۴-۱۳۰۰) در دارالفنون و دانشکده پزشکی را هم با رتبه اول به اتمام رساند. در ۱۳۰۷ در آلمان دانشجوی

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات