مبنای خشونت‌گرایی اسراییل
دکتر حسن سلامی

مبنای خشونت‌گرایی اسراییل

این خشونت، پیش و بیش از آن که مبتنی بر ملاحظات نظامی و امنیتی باشد مبتنی بر تصویر و تصوری است که در تفسیرهای تورات تحریف شده از «دیگری» ترسیم شده است.

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات