لام تا کام نظام آموزشی ما

لام تا کام نظام آموزشی ما

شرایط نظام آموزش در ایران زمانی واقعیاتش را بهتر نشان می‌دهد که آمار و ارقام بی‌سوادی را کنار بازماندگان از تحصیل قرار دهیم.

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات