آقای دکتر رئیسی، رئیس مرکز سلامت محیط و کار را  به مطالعه قوانین ملزم کنید

آقای دکتر رئیسی، رئیس مرکز سلامت محیط و کار را  به مطالعه قوانین ملزم کنید

«محمدرضا سقائیان فرد» در یادداشتی با عنوان «آقای دکتر رئیسی، رئیس مرکز سلامت محیط و کار را  به مطالعه قوانین ملزم کنید» که در اختیار ایران مامن قرار داده آورده است:   پیرو اظهارات خلاف واقع و غیرقانونی دکتر جنیدی رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  پیرامون ادغام جایگاه

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات