سریال‌های پولساز اما خانمان‌برانداز

سریال‌های پولساز اما خانمان‌برانداز

درونمایه سریال‌های ترکی که در ایران هم بینندگان زیادی داشته و دارد گاه آثاری مانند بی‌بندوباری را به دنبال داشته و از دید بسیاری به نرمالیزه کردن مفاهیمی مانند خیانت پرداخته است. از این منظر پیامدهای چنین سریال‌هایی را در جامعه ترکیه می‌توان دید.

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات