توافق شده یا می‌شود؟ تاثیرات نفتی احیای برجام

توافق شده یا می‌شود؟ تاثیرات نفتی احیای برجام

کش‌وقوس‌های فراوان میان ایران و غرب بر سر توافق هسته‌ای باعث شده هنوز جمع‌قابل توجهی با دیده تردید نسبت به آینده مذاکرات بنگرند.   نتیجه این بدبینی اینکه هنوز بسیاری از یکدیگر می‌پرسند آیا مذاکرات به نتیجه خاصی خواهد رسید؟ در این میان، موضع‌گیری‌های مخالفان سنتی برجام هم مزید بر علت می‌شود که این بدبینی‌ها

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات