فامیل نزدیک و چپ دستی من

فامیل نزدیک و چپ دستی من

یک عمر سرکوفت چپ دست بودنم را از فامیل نزدیکمان شنیده بودم . هر وقت من را می دید که دارم با دست چپم مثلا غذا می خورم یا می نویسم و یا هر کار دیگری، غرولندکنان با سگرمه های گره خورده می‌گفت: تو نمی خوای با دست راستت کار کنی؟!   من هم جواب

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات