رجایی در نماز به کشمیری اقتدا می کرد

رجایی در نماز به کشمیری اقتدا می کرد

ساعت سه و پنج دقیقه بعدازظهر روز ٨ شهریور ۶٠ صدای مهیبی در اطراف مجلس پیچید. بعدا معلوم شد که این صدا از نخست وزیری بوده است. نمایندگان مجلس که عصر همان روز جلسه داشتند و جلسه هنوز شروع نشده بود با شنیدن صدا بیرون ریختند و من خود شاهد زبانه کشیدن شعله های آتش

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات