کودک‌همسرهایی که شوهرکش می‌شوند

کودک‌همسرهایی که شوهرکش می‌شوند

یک جست‌وجوی ساده درباره پدیده شوهرکشی و کلیدواژه‌های مرتبط با آن نشان‌دهنده رواج و تعدد آن است و با یک بررسی عمیق‌تر می‌توان به یک ویژگی مشترک در بسیاری از پرونده‌های همسرکشی رسید؛ ویژگی به نام «کودک همسری»

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات