نان، معدن و حسابی که از هم جداست

نان، معدن و حسابی که از هم جداست

«حاکمیت و انفال» عنوان مطلبی است که «سیدمصطفی جعفری» از کمجان یکی توابع بخش مرکزی شهرستان نطنز در استان اصفهان در اختیار ایران مامن قرار داده و متن آن در ادامه آمده است؛   اصل چهل و پنجم قانون اساسی تصریح می‌دارد: «انفال و ثروت های عمومی از قبیل زمین های موات یا رهاشده‌، معادن‌،

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات