تهران و قاتلی فرسوده و مترصد فرصت
تلنگر زلزله همسایه به پایتخت‌نشینان

تهران و قاتلی فرسوده و مترصد فرصت

وقوع زمین‌لرزه مسئله‌ای پیچیده و چندوجهی‌ است و این موضوع مکرر مطرح‌شده که زلزله 7 ریشتری در تهران یک سناریو وحشتناک و غیرقابل تجسم است

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات