قدم اول فرار از بحران آبی

قدم اول فرار از بحران آبی

سر جمع پیشنهاداتی که برای شروع تغییر در حکمرانی آب مطرح است پذیرش وضعیت موجود و شرایط کشور به عنوان یک اقلیم خشک است و نیز توقف تدریجی روندهایی مانند مصرف منابع آبی در بخش کشاورزی و تامین معیشت کشاورزان از راه هایی غیر آب‌بر.

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات