درنگی برای بازخوانی محرم

درنگی برای بازخوانی محرم

شیوع کرونا در آخرین سال سده 14شمسی، محرم متفاوتی را رقم زده است. به گزارش ایران مامن؛ امسال بسیاری از مراسم جمعی و آیین‌های عزاداری به اقتضای شرایط، لغو یا با تغییر صورت و شکل مواجه شد؛ تغییری که می‌توانست درکنار شکل و فرم، محتوای عزاداری را هم متناسب با نیاز واقعی جامعه، اصلاح کند.

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات