چرا همبازی خوبی برای کودکانمان نیستیم؟

چرا همبازی خوبی برای کودکانمان نیستیم؟

کودک تقاضای بازی می‌کند در حالی که ذهن و بدن تو این تقاضاها را رد می‌کند: بابا! بگذار برای پنج‌شنبه. کودک می‌پرسد یعنی چند بار باید بخوابم و بیدار شوم که پنج‌شنبه شود. سه بار! کودک اخم می‌کند و دوباره تقاضای بازی می‌کند. بابا! من الان غذا خورده‌ام، باید منتظر باشیم غذا هضم شود. چقدر

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات