مُفتّش بزرگ
دکتر حسن سلامی

مُفتّش بزرگ

مفتش بزرگ، تاب آزادی ندارد و از اضطرابی که ملازم آزادی است می گریزد و فضای به ظاهر امن یک ایدیولوژی و جهان بینی جزمی را بر هوای تازه ی جهان آزاد ترجیح می دهد

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات