شگفت‌آورتر از کلمه؟

شگفت‌آورتر از کلمه؟

جهان چیزی نیست جز مفاهیمی که در کلمات جاری می‌شوند. ما حتی خویش را در آیینه کلام دیگری می‌شناسیم.

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات