بازنده جنگ آمارها

بازنده جنگ آمارها

می‌توان شاهد تنازعی تمام عیار میان آمارهای دولت و دستگاه‌ها و جریانات رقیب و همچنین میان همه این‌ها با واقعیات کف جامعه بود که بر آشفتگی و عدم برآورد صحیح از اوضاع کشور دامن می‌زند

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات