۱، ۲، ۳ تبدیل به آدمی جذاب و نافذ شویم

۱، ۲، ۳ تبدیل به آدمی جذاب و نافذ شویم

آدم‌های اجتماعی معمولاً افرادی تأثیرگذارند، چون باعث می‌شوند افرادی که با آن‌ها تعامل دارند حس خوشایندی پیدا کنند. به همین سادگی. چرا همه ما نمی‌توانیم در دیگران حس خوشایندی ایجاد کنیم؟ چون مهارت اجتماعی کافی نداریم. مهارت اینکه با خوشبینی و مثبت‌اندیشی خود به درون مردمی که تشنه امید و شادی هستند نفوذ کنیم. مردم

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات