همه مالکیم اما روی کاغذ

همه مالکیم اما روی کاغذ

یکی از معضلات زندگی امروز که در کشور ما به شکلی برجسته به چشم می‌آید، به رسمیت نشناختن اموال و مالکیت عمومی است. برخی از افراد سعی دارند هر جا می‌روند قلمرویی برای خود تعیین یا هر چیزی را به هر قیمتی مال خود کنند در حالی که یکی از مهمترین ویژگی‌های یک شهروند مطلوب

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات