جنبش زنان در دوره جمهوری اسلامی
احسان آقابابایی

جنبش زنان در دوره جمهوری اسلامی

بعد از انقلاب اسلامی و در طول سالهای جنگ زنان فرصت کافی برای مطرح کردن مطالبات خود در حوزه عمومی نیافتند. اما با شروع دهه ۱۳۷۰ دو جنبش زنان در ایران قابل تشخیص است؛   ۱. موج اول موج اول جنبش زنان یک جنبش نخبه‌گرایانه است که در میانه دهه ۱۳۷۰ آغاز شد. گفتمان اصلاح‌طلبی

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات