لبنان؛ سه نعمت استقلال، آزادی و پیشرفت
دکتر حسن سلامی

لبنان؛ سه نعمت استقلال، آزادی و پیشرفت

اراده و مبارزه مردم لبنان و سازمان های اسلامی آن به رهبری  ریاض الصلح و احزاب مسیحی به رهبری بشاره الخوری با پشتیبانی ملت های مسلمان و عرب و نیروهای دموکراتیک منطقه و جهان همراه شد و فرانسه را ناگزیر کرد در برابر فشارهای خارجی و جنبش رهایی بخش داخلی واپس نشیند.

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات