۲۱ سال بیمه ضعفا در جیب از ما بهتران

۲۱ سال بیمه ضعفا در جیب از ما بهتران

بر اساس نظرسنجی تازه ایسپا از ۱۵۹۱ فرد بالای ۱۸ سال در شهرها و روستاهای کشور ۵۱.۵ درصد بیمه شدگان از بیمه‌ها ناراضی اند.   پاسخ افراد به این پرسش که مشمول چه بیمه درمانی هستند این گونه بوده است:۵۰.۷ درصد تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی، ۹.۸ درصد بیمه روستایی و عشایری، ۷.۸ درصد بیمه

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات